Категории

СЪОБЩЕНИЕ № 5-1/31.01.2024г.

01 Февруари 2024 | 12:07 Прочетена: 153

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №5-1/31.01.2024г относно извършването на строителство на строеж: ‘‘ФЕЦ-за собствено потребление и продажба,монтирана на покрива на сгради, представляващ шеста категория строеж съгласно чл.137, ал.(1), т.6 от ЗУТ, с местонахождение ПИ с №27632.140.13, м.‘‘Пупчалиите-при дома‘‘, землище на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

       На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

отдел „ТСУ,ИП и Е”