Категории

СЪОБЩЕНИЕ № 2-1/19.01.2024г

29 Януари 2024 | 14:39 Прочетена: 215

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 2/19.01.2024 г. относно извършването на строителство на строеж: ‘‘Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собственото потребление и продажба на излишната електроенергия с инсталирана мощност до 593,27 kWp ‘‘, монтирана на покрива на сгради разположени в УПИ III, кв.135, по плана на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

       На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

отдел „ТСУ,ИП и Е”