Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 561/22.12.2023г.

24 Януари 2024 | 16:35 Прочетена: 219

 

    Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1  от АПК съобщава на Даринка Иванова Лакова, с последен известен адрес: гр. София, ж.к. Дружба, бл. № 129, ет. 7 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че със заповед  №РД-15-713/22.12.2023г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за ПИ с идентификатор № 05147.165.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойковец, община Етрополе, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване в имота.

 

Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

        На основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение издадения административен акт може да се обжалва пред Административен съд София област, чрез Община Етрополе.

 

 

 

             (Публикувано на 24 Януари 2024г.)

 

 

 

 

 

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”