Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

23 Януари 2024 | 14:48 Прочетена: 211

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-036/22.01.2024 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за застрояване на УПИ Х-55, кв. 20, с. Рибарица.

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 (тел. 68250).                                                    

         Хр. Дочева                                                        (публикувано на 23.01.2024 г.)

Гл. специалист „РПиОД”