Категории

О Б Я В А

10 Ноември 2023 | 17:43 Прочетена: 200

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година, приета с Решение № 518/21.12.2022 по Протокол № 40 и допълнена с Решения № 543/23.02.2023 по Протокол № 42, № 557/30.03.2023 по Протокол № 43, № 578/27.04.2023 по Протокол № 45, № 587/25.05.2023 по Протокол № 46, № 595/27.06.2023 по Протокол № 47, № 608/20.07.2023 по Протокол № 48, № 618/14.09.2023 по Протокол № 49 и № 638/19.10.2023 по Протокол № 51, а именно:

§ 1. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти”, се добавят две нови подточки както следва:

„4.4.13. Реална част в размер на 40 кв.м. от УПИ XI – 808, находящ се в квартал 76 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 537 кв.м., актуван с АОС № 3853/25.10.2023 г.

4.4.14. Реална част в размер на 124 кв.м. от УПИ I – 190, находящ се в квартал 29 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с площ от 990 кв.м., актуван с АОС № 3856/07.11.2023 г.“

 

 

СТАНКА ДИМИТРОВА                  /п/

ВрИД Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Решение № 628/14.09.2023 г.

/Протокол № 49/ на Общински съвет - Етрополе/