Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 502/27.10.2023г.

10 Ноември 2023 | 17:43 Прочетена: 157

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Надежда Ценова Христова, с последен известен адрес: гр. Етрополе, ул. „Христо Ясенов” № 22- заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че със заповед  № РД-15-574/26.10.2023г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 27632.213.28 по КККР на гр. Етрополе, м.”Равнището”, с цел промяна предназначението на имота, създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване.

         Проектът с издадената заповед е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”,   стая №102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваното лице има право да обжалва издадената заповед, чрез Община Етрополе до Софийски административен съд.

 

(Публикувано на 10 Ноември 2023г.)

 

ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”