Категории

О Б Я В А

28 Септември 2023 | 11:26 Прочетена: 82

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година, приета с Решение № 518/21.12.2022 по Протокол № 40 и допълнена с Решения № 543/23.02.2023 по Протокол № 42, № 557/30.03.2023 по Протокол № 43, № 578/27.04.2023 по Протокол № 45, № 587/25.05.2023 по Протокол № 46, № 595/27.06.2023 по Протокол № 47, № 608/20.07.2023 по Протокол № 48 и № 618/14.09.2023 по Протокол № 49, а именно:

§ 1. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс ”, се добавя една нова подточка, както следва:

„4.2.5. Урегулиран поземлен имот VIII – 1833, находящ се в квартал 170 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 580 кв.м., актуван с АОС № 516/28.05.2002 г.“

§ 2. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.3. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права“, се добавя една нова подточка, както следва:

„4.3.1. Учредяване право на пристрояване към съществуващ търговски обект, построен в УПИ I – „Жилищен комплекс и микротърговски център, находящ се в квартал 11 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АЧОС № 69/23.04.1997 г., за изграждане на пристройка със застроена площ от 65 кв.м.“

§ 3. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти”, се добавя една нова подточка както следва:

„4.4.12. Реална част в размер на 21 кв.м. от УПИ XII – 1552, находящ се в квартал 132 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 982 кв.м., актуван с АОС № 3813/25.09.2023 г.

 

 

СТАНКА ДИМИТРОВА            /п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-519/25.09.2023 г./