Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-1/27.09.2023 г.

27 Септември 2023 | 16:05 Прочетена: 88

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от

Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 33/21.09.2023 г. за строеж на “Плътна ограда”, с Н до 2.20 м, разположена изцяло в УПИ ІІ-„За кино”, по страничните регулационни линии към УПИ І-426 и УПИ ІІІ-426, кв. 74 по плана на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на дирекция за национален и строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

 

          гл. специалист „РПиОД”

                                            /Хр. Дочева/

           

  Публикувано на 27.09.2023 г.