Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

21 Септември 2023 | 12:09 Прочетена: 108

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-516/20.09.2023г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП - ПРЗ ( план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 05147.160.539, находящ се в м. ”При дома”, с.Бойковец, общ.Етрополе, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди – ”За жилищно строителство” и включването му в строителните граници на населеното място. 

 

Проектната документация е изложена в Общинска администрация

 Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102.

 

       (Публикувано на 21 Септември 2023г.)

 

       ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”