Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

21 Септември 2023 | 12:08 Прочетена: 80

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  РД-15-516/20.09.2023г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/  в обхвата на УПИ І-„За озеленяване” и УПИ Х-49 в кв. 19 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе, изработен при условията на чл. 134, ал.2, т.1 от ЗУТ и § 8, ал.1 и ал.2, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ и ПУП - ПЗ /план за застрояване/ за новообразувания УПИ Х-49.

 

Проектната документация е изложена в Общинска администрация

 Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102.

 

       (Публикувано на 21 Септември 2023г.)

 

       ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”