Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

21 Септември 2023 | 12:07 Прочетена: 70

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  РД-15-514/20.09.2023г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхвата на УПИ ІІ „База за строителство, дървопроизводство и дървопреработка” в кв. 139 по плана на гр.Етрополе, съгласно който същия се отрежда „За производствени нужди - дървопроизводство, дървопреработка, автосервиз, складова дейност, ПГТП и бензиностанция”.

 

Проектната документация е изложена в Общинска администрация

 Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102.

 

       (Публикувано на 21 Септември 2023г.)

 

       ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”