Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

21 Септември 2023 | 12:05 Прочетена: 61

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  РД-15-517/20.09.2023г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ в обхвата на кв.119, съгласно който се изменя регулацията между УПИ /парцели/ І1300,1301; ІІ1302;  ІІІ1307; Х1304  и ХІ1303  в съответствие с имотната граница на поземлен имот пл. № 1302 и вътрешната регулационна линия между УПИ Х и ХІ в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлени имоти пл. № 1303 и пл. № 1304.

 

     Проектната документация е изложена в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102.

 

     (Публикувано на 21 Септември 2023г.)

 

     ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”