Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 32-1/18.09.2023г.

18 Септември 2023 | 14:08 Прочетена: 125

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 32/14.09.2023г. за строеж на „Ограда”, с височина от 2.20 до 2.92м. на врата, разположена по уличната регулационна линия, изцяло в УПИ V-191, кв. 14 по регулационния план на с. Малък Искър, община Етрополе.

Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област в 14-дневен срок от съобщението.

 

/Публикувано на 18.09.2023г/

 

 

         ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”