Категории

О Б Я В Л Е Н И Е № 327/09.08.2023г.

01 Септември 2023 | 17:45 Прочетена: 155

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61, ал.1 от АПК съобщава на Мария Христова Василева, с последен известен адрес:гр. София, ж.к.Красно село, кв. „Борово” бл. 223, вх. Б, ет. 3, ап.34 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че  е изработен проект за ПУП - ПЗ ( план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 27632.213.28 по КККР на гр. Етрополе, м. ”Равнището”, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване в имота.

 Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление могат да се подават писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

 

    (Публикувано на 01 Септември 2023г.)

 

   ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”