Категории

О Б Я В Л Е Н И Е № 305/08.08.2023г.

29 Август 2023 | 11:15 Прочетена: 95

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61, ал.1 от АПК съобщава на Любомир Димитров Йотов, с последен известен адрес: гр. София, ж.к.„Надежда ІІІ” бл.324, вх.А, ет.8, ап.22 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че  е изработен проект за ПУП - ПЗ ( план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 27632.67.662 по КККР на гр. Етрополе, м. ”Равнището” с цел създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване в имота.

 

 Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

 

 

 

    (Публикувано на 29 Август 2023г.)

 

 

 

   ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”