Категории

О Б Я В Л Е Н И Е № 338/11.08.2023г

28 Август 2023 | 15:59 Прочетена: 85

 

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1 от АПК съобщава на Марио Георгиев Стефанов, с последен известен адрес: с. Осиковица, ул.„Бенковски” №17, общ. Правец - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, че  е изработен проект за ПУП – ПР (план за регулация) в обхвата на УПИ /парцели/ І1300,1301; ІІ1302;  ІІІ1307; Х1304 и ХІ1303 в кв. 119 по плана на гр. Етрополе. Изменението засяга неприложената дворищна регулация между парцелите, като новите вътрешно регулационни  линии  се поставят в съответствие с имотната граница на поземлен имот пл. № 1302.

 

   Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

   На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

  

    (Публикувано на 28 Август 2023г.)

 

   ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”