Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

25 Август 2023 | 15:37 Прочетена: 87

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

 

 

 

            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

С Ъ О Б Щ А В А ,

 

 

 

    че със заповед № РД-15-475/24.08.2023г. на Кмета на Общината е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ в обхвата на УПИ /парцел/  ХІІ-62, УПИ ХІ-„За озеленяване”  и УПИ ХХVІІ- „За Озеленяване” в кв. 28 по плана на с.Ямна и ПУП-ПЗ /план за застрояване / за новообразуваният УПИ ХІІ-62.

 

 

 

          (Публикувано на 25 Август 2023г.)

 

 

 

 

 

         ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”