Категории

О Б Я В А

21 Август 2023 | 16:18 Прочетена: 132

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година, приета с Решение № 518/21.12.2022 по Протокол № 40 и допълнена с Решения № 543/23.02.2023 по Протокол № 42, № 557/30.03.2023 по Протокол № 43, № 578/27.04.2023 по Протокол № 45, № 587/25.05.2023 по Протокол № 46, № 595/27.06.2023 по Протокол № 47 и № 608/20.07.2023 по Протокол № 48, а именно:

 

§ 1. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажби, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс”, се добавя нова подточка, както следва:

 

„4.1.29. Поземлен имот с идентификатор № 27632.641.68, находящ се в землището на гр. Етрополе, местността „Баш Самоков“, с площ от 0.899 дка, актуван с АОС № 3443 от 15.08.2022 г.

 

§ 2. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс ”, се добавят две нови подточки както следва:

 

„4.2.3. Урегулиран поземлен имот XVII – 1819, находящ се в квартал 78 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 492 кв.м., актуван с АОС № 412/25.03.2002 г.

 

4.2.4. Урегулиран поземлен имот XVII – 9, находящ се в квартал 6 по подробния устройствен план на в.з. Рибарица, с площ от 672 кв.м., актуван с АОС № 603/10.05.2004 г.“

 

§ 3. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти”, се добавя една нова подточка както следва:

 

„4.4.8. Реална част в размер на 15 кв.м. от УПИ III – 368, находящ се в квартал 38 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с площ от 800 кв.м., актуван с АОС № 3801/01.08.2023 г.

 

4.4.9. Реална част в размер на 113 кв.м. от УПИ III – 258, находящ се в квартал 39 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 1195 кв.м., актуван с АОС № 3808/18.08.2023 г.

 

4.4.10. Реална част в размер на 1 кв.м. от УПИ IX – 304, находящ се в квартал 61 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 780 кв.м., актуван с АОС № 3809/18.08.2023 г.

 

4.4.11. Реална част в размер на 25 кв.м. от УПИ VIII – 304, находящ се в квартал 61 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 671 кв.м., актуван с АОС № 3807/18.08.2023 г.“

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

 

Кмет на Община Етрополе