Категории

О Б Я В А

17 Август 2023 | 14:40 Прочетена: 71

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 84, ал. 2 и чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, останали свободни след провеждане на търга по 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, посочени в Приложение № 1, за срок от 1 /една/ година за стопанската 2023/2024 година.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 05.09.2023 г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Етрополе, зала 311, етаж III. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 12.09.2023 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1. Начална тръжна цена за всеки имот, за който се кандидатства е равна или по-висока от началната годишна наемна цена, посочена в Приложение № 1 /колона седем от таблицата/.

 

2. Кандидатите за участие в публичният търг внасят депозит в размер на 10 % от началната тръжна годишна наемна цена за всеки един от имотите, който следва да се внесе в касата на общината, стая 210, втори етаж до 16.00 часа на 04.09.2023 г., а при повторен търг до 11.09.2023 г.

 

3. Цена на тръжната документация: 40.00 /четиридесет/ лева без ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „каса“, в срок до 04.09.2023 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 11.09.2023 г.

 

4. До участие в тайния търг да се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Кандидатите могат да кандидатстват за един или няколко имота, като се предлага цена за всеки имот отделно.

 

4. Заявленията и документите към тях, за участие в тайния търг се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „Деловодство“, находящ се на първия етаж в сградата до 17.00 часа на 04.09.2023 г., а при повторен търг до 11.09.2023 г.

 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, телефон: 0720/68212.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение № 1 – Списък на земеделските земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване, за стопанската 2023/2024 година.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/

 

Кмет на Община Етрополе