Категории

О Б Я В Л Е Н И Е № 207/19.04.2023г.

26 Май 2023 | 14:38 Прочетена: 122

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1 от АПК съобщава на Николай Петров Стаменов, с последен известен адрес: с.Лопян, ул.„Калина Вескова” № 26, общ. Етрополе - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че  е изработен проект за ПУП - ПРЗ ( план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 05147.160.539, находящ се в м. ”При дома”, с.Бойковец, общ.Етрополе, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди – ”За жилищно строителство” и включването му в строителните граници на населеното място. 

   Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

   На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

 

    (Публикувано на 26 Май 2023г.)

 

   ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”