Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 17-1/17.05.2023 г

17 Май 2023 | 13:22 Прочетена: 137

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от

Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 17/10.05.2023 г. за строеж на “Плътна ограда”, с Н до 2.20 м, разположена по вътрешната, странична регулационна линия на УПИ ІІ-477, кв. 199, към УПИ ІІІ-1865, по плана на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на дирекция за национален и строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

 

 Ст. специалист „РПиОД”

                                            /Хр. Дочева/

           

  Публикувано на 17.05.2023 г.