Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 16-1/17.05.2023 г.

17 Май 2023 | 13:21 Прочетена: 118

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 16/10.05.2023 г. за строеж на „Пункт за годишни технически прегледи”, находящ се в УПИ І-„За автосервиз, пункт за технически прегледи и други обслужващи дейности”, кв. 140 по ПУП на  гр. Етрополе.

            Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

 гл. специалист „РПиОД”                           Публикувано на 17.05.2023 г.                                           

                /Хр. Дочева/