Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

17 Март 2023 | 16:06 Прочетена: 129

                                                  О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

                                    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                                     С Ъ О Б Щ А В А ,

че с решение № 548 от 23.02.2023г. /протокол № 42/ на Общински съвет - Етрополе е одобрено задание и разрешено изработване, чрез възлагане от собственика на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 62582.171.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибарица, м. „Симеоновото”, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди - „За вилно застрояване”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

          (Публикувано на 17 Март 2023г.)

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”