Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17 Март 2023 | 16:05 Прочетена: 150

 Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:

Мария Данчева Иванова - Пенчева
гр.София, ЖК„Красна Поляна 2” бл.28А, ет.13, ап.59

Иван Димитров Спасов
гр. Пирдоп, ул.„Иван Вазов” № 26, ет.1 ап.2

Николай Данчев Цайков
гр.София, ул.„Св. Пимен Зогравски” бл.14, ет.4, ап.7

Боряна Любомирова Шуманова
гр.София, ул.„Люботрън” бл.96, вх.Б, ет.3, ап.21

Николай Василев Вътев
гр.Плевен, ул.„Шипка” бл.28, вх.А, ет.4, ап.11

Костадин Георгиев Паришев
с.Нареченски бани, общ. Асеновград, ул.„Панорама” № 27

„ЕС УАЙ ЕЙЧ Инвестмънтс” ЕООД
гр.София, ул.„Чарлз Дарвин” бл.14Б, вх.Б, ет.5, ап.10Б

Ваньо Георгиев Вътев
с. Брусен, общ. Етрополе

Петьо Иванов Токмакчиев
гр.София, ул. „Майор Юрий Гагарин” бл.24, вх.Б, ет.4, ап.23

Марин Димитров Димитров
гр.София, ЖК „Илинден” бл.114, вх.В, ет.3, ап.46

Серьожа Василев Вътев
гр.Плевен, ул. „Чаталджа” №10, вх.А, ет.3, ап.8
заинтересовани лица, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, че със заповед №РД-15-146/21.02.2023г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхвата на УПИ ХХІ „Детски дом” в кв. 31 по плана на с.Брусен, общ. Етрополе, съгласно който се обособяват два нови самостоятелни УПИ: УПИ ХХХІІІ за поземлен имот №285, с отреждане за „За жилищно строителство и обществено обслужване”, нов УПИ за останалата част от УПИ ХХІ- „Детски дом” и обособяване на нова улица тупик о.т.65а - о.т.65б с напречен профил от 4.50м. за осигуряване на достъп до новообразувания УПИ ХХІ-„Детски дом”.
         Проектът с издадената заповед е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”,   стая №102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
    На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да обжалват издадената заповед, чрез Община Етрополе до Софийски административен съд.

(Публикувано на 17 Март 2023г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”