Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17 Март 2023 | 09:41 Прочетена: 164

                                                         О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                  отдел  “ТСУ,ИпиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

                                                                     С Ъ О Б Щ А В А


на Иванка Коцева Иванова с последен известен адрес: гр. Ботевград, ж.к. Васил Левски. бл. 43, вх. В, ет. 7, ап. 21
на Марина Евгениева Гюрова с последен известен адрес: гр. София,  Красно село, бул. „ген. Тотлебен”, бл. 89, вх. Б, ет. 4, ап. 11
на Кристина Евгениева Гюрова с последен известен адрес: гр. София,  р-он Красно село, бул. „ген. Тотлебен”, бл. 89, вх. Б, ет. 4, ап. 11
на Десислава Кръстева Гюрова с последен известен адрес: гр. София,  р-он Красно село, бул. „ген. Тотлебен”, бл. 89, вх. Б, ет. 4, ап. 11
на Красимира Георгиева Лозанова с последен известен адрес: гр. София,  район „Лозенец”, ул. „Неразделни” №13,  ет. 2, ап. 3
на Дафинка Лазарова Чафудова с последен известен адрес: гр. Пловдив,  район „Южен”, бул. „Никола Вапцаров” № 49
на Тодор Сайков Петров с последен известен адрес: гр. Етрополе,   ул. „Димитър Благоев” № 6
заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-145/20.02.2023 г. е одобрен проект за ПУП –  ПЗ за поземлен имот с идентификатор 05147.265.30, м. „Хаджи Пейкова Могила” по КККР на с. Бойковец.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в Отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да обжалват издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


     (публикувано на 17.03.2023г.)                            Хр. Дочева                      
                                                                /ст. специалист „РПиОД”/