Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е От 20.01.2023 г

20 Януари 2023 | 13:48 Прочетена: 141

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на уличната регулация в частта на улица с о.т. 479-474а-474 по ПУП на гр. Етрополе:
- изменение на улично регулационната линия, поставянето й в съответствие с имотните граници на имот пл. № 1563 в частта предвидена за отчуждаване;
-  изменение на улично регулационната линия на УПИ І-„Техническо училище по сградостроителство и общежитие”, кв. 133, поставянето й по изградената ограда на училището.
Проектът и придружаващата го документация са изложени в сградата на Общинската администрация, етаж 1, стая № 102.
    На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” – бр. 6 от 20.01.2023 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация.Христина Дочева                                                               (публикувано на 20.01.2023 г.)
Главен спец. „РПиОД”