Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

30 Ноември 2022 | 17:26 Прочетена: 148

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл. 61, ал. 1 от АПК, съобщава на Радослава Христова Жунтовска, с последен известен адрес: гр. Червен бряг, ул. „Петко Р. Славейков” № 14 и на Полина Маринова Йорданова - гр.София, ул. „Балша” бл. 35, ет. 6, ап. 22- заинтересовани лица, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, че със заповед №РД-15-556/10.11.2022г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на ПУП - ПР (план за регулация) в обхвата на УПИ /парцели/ VІ35 и VІІ35 в кв. 9 по плана на с. Бойковец, общ. Етрополе, съгласно който дворищната регулация между УПИ се поставя по имотната граница на имоти пл. № 35 и №399 и УПИ VІ-35 се преотрежда за имот пл. № 399. 

Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение имате право да подадете жалба до Софийски административен съд, чрез Община Етрополе.

 

      (Публикувано на 30 Ноември 2022г.)

 

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”