Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

29 Септември 2022 | 14:25 Прочетена: 157

                                На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                             О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е 

С Ъ О Б Щ А В А,


            Че с Решение № 468/09.09.2022 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 05147.265.30, м. „Хаджи Пейкова могила”, землище на с. Бойковец, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на вилни сгради.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 29.09.2022г.)                             гл.специалист “РПиОД”
                                                                                 /Хр. Дочева/