Категории

О Б Я В А

19 Юли 2021 | 13:57 Прочетена: 17

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

 На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 186/30.12.2020 г. и актуализирана с Решения № 199/28.01.2021 г., № 218/25.02.2021 г., № 245/25.02.2021 г., № 269/05.005.2021 г., № 286/27.05.2021 г. и № 298/30.06.2021 г., а именно:

 

§ 1. В Раздел III – Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“, към т. 3.1 – „Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва: 

3.1.8. Обект „Кухня“, представляваща реално обособена част от обект „Кухня със столова“, находящ се в Урегулиран поземлен имот I – „За СОУ“, квартал 50 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.

 

 

 

РОСИЦА ХРИСТОВА             /п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-477/16.07.2021 г./