Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Юли 2021 | 14:51 Прочетена: 29

                                                  О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

                     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
                                                              С Ъ О Б Щ А В А ,

че с решение № 303 от 30.06.2021г. /протокол № 22/ на Общински съвет - Етрополе е одобрено задание и разрешено изработване, чрез възлагане от собственика на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 62582.171.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибарица, общ. Етрополе, м. „Симеоновото”, с цел промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди и създаване на градоустройствена основа за имота.

          (Публикувано на 16 Юли 2021г.)

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”