Категории

ОБЯВА

14 Юли 2021 | 13:56 Прочетена: 38

 

       На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 102 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г. по землища, както следва:

 

Списък от файлове
ОБЯВА Преглед