Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

12 Юли 2021 | 10:36 Прочетена: 29

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 186/30.12.2020 г. и актуализирана с Решения № 199/28.01.2021 г., № 218/25.02.2021 г., № 245/25.02.2021 г., № 269/05.005.2021 г., № 286/27.05.2021 г. и № 298/30.06.2021 г., а именно:

§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.1.16. Урегулиран поземлен имот XIV-123, кв. 30 по подробния устройствен план на с. Рибарица с площ от 803 кв.м., актуван с АЧОС № 3205/14.06.2021 г.“
§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и чл. 47, ал. 3  от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.2.28. Една втора идеална част в размер на 324 кв. м. от застроен урегулиран поземлен имот VI-1697, кв. 169 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 648 кв.м., актуван с АЧОС № 505/20.05.2002 г.“
§ 3. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4: „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински  имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:
„4.4.13. Реална част в размер на 32 /тридесет и два/ кв.м. от УПИ VII - 204, кв. 13 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 1355 кв.м., актуван с АЧОС № 3207/05.07.2021 г.
4.4.14. Реална част в размер на 134 /сто тридесет и четири/ кв. м. от УПИ IV – 163,  165, 166, находящ се в кв. 37 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 2425 кв. м.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/
Кмет на Община Етрополе