Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

09 Юни 2021 | 14:22 Прочетена: 22

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
    
    На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на Програма за управление  и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г., приета с Решение № 186/30.12.2020 г. и актуализирана  с Решения № 199/28.01.2021 г., № 218/25.02.2021 г., № 245/25..03.2021 г., № 269/05.05.2021 г. и № 286/25.05.2021 г., а именно:
§ 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.2.  с текст : „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение  да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.2.27. Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХI – 1697, квартал 165 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 636 /шестстотин тридесет и шест/ кв.м.“

§ 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.4. с текст: „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически  или юридически л, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/, се добавя нова подточка, както следва:
„4.4.12. Реална част в размер на 134 /сто тридесет и четири/ кв.м. от УПИ IV – 163,164,166, находящ се в квартал 37 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 2425 кв.м.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/
Кмет на Община Етрополе