Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 03.06.2021г.

03 Юни 2021 | 15:43 Прочетена: 75

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-351А/31.05.2021г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за част от ПИ с идентификатор 87391.376.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ямна, община Етрополе, м. ”Отоките”, с който е определен двор на застрояване и отреждане „За животновъден обект”, без промяна  предназначението на земеделската земя.
Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.
         На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


        (Публикувано на 03 Юни 2021г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”