Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11-1/31.05.2021 г.

31 Май 2021 | 11:13 Прочетена: 72

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 11/27.05.2021 г. за строителство на строеж “Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради – Административна сграда на Община Етрополе”, находяща се в УПИ І, кв. 196 по плана на гр. Етрополе.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 (тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

    (публикувано на 31.05.2021 г.)                           Хр. Дочева
                                                                         гл. специалист “РПиОД”