Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 21.04.2021 г.

21 Април 2021 | 11:43 Прочетена: 59

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-249/20.04.2021 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен Проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ (план за застрояване) на поземлени имоти с идентификатори 05147.270.13, 05147.270.14, 05147.270.15, 05147.270.16, 05147.270.18 и 05147.270.19,  образувани от имот № 270004, м. „Равна”, землище на с. Бойковец.
Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      
    
             гл. специалист „РПиОД”
                    Хр. Дочева                                                       (публикувано на  21.04.2021г.)