Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

15 Април 2021 | 14:47 Прочетена: 45

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 186/29.12.2020 г. и актуализирана с Решения № 199/28.01.2021 г. , № 218/25.02.2021 г. и № 245/25.03.2021 г., а именно:

§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и чл. 47, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.2.25. Апартамент № 13, находящ се в квартал 12 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ЕПЖБ № 12, ет. 5 .“
§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4: „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински  имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:
„4.4.10. Реална част в размер на 44 /четиридесет и четири/ кв.м. от УПИ XVII – 209, находящ се в квартал 24 по подробния устройствен план на с. Лъга, целият с площ от 934 кв.м., актуван с АЧОС № 3151/01.04.2021 г.
4.4.11. Реална част в размер на 10 /десет/ кв.м. от УПИ III – 195, находящ се в квартал 27 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с площ от 760 кв.м., актуван с АЧОС № 3154/08.04.2021 г.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/
Кмет на Община Етрополе