Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ № 4-2/31.01.2024г..

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

01 Февруари 2024 | 12:09   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ № 5-1/31.01.2024г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

01 Февруари 2024 | 12:07   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ № 2-1/19.01.2024г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Януари 2024 | 14:39   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ № 3-1/19.01.2024г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Януари 2024 | 14:37   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 24.01.2024 г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-047/24.01....

26 Януари 2024 | 12:11   Прочети ...

Р Е Ш Е Н И Е № СО-11-ЕО/2024 г.

От: „КАМЕНИЦА – 3“ ЕООД Относно: „Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27632.60.682 в гр. Етропо...

26 Януари 2024 | 09:18   Прочети ...

Р Е Ш Е Н И Е № СО-13-ЕО/2024 г.

  От: „КАМЕНИЦА – 3“ ЕООД Относно: „Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27632.60.678 в гр. Етро...

26 Януари 2024 | 09:16   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 561/22.12.2023г.

      Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1  от АПК ...

24 Януари 2024 | 16:35   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 560/22.12.2023г.

  Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1  от АПК съоб...

24 Януари 2024 | 16:33   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-036/2...

23 Януари 2024 | 14:48   Прочети ...