Категории

Обяви

График за предаване на изборни книжа и материали

График за предаване на изборни книжа и материали

26 Октомври 2023 | 17:03   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл...

24 Октомври 2023 | 20:42   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. ...

24 Октомври 2023 | 20:41   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  с  Р Е Ш Е Н И Е  № 624 от 14.0...

23 Октомври 2023 | 17:19   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                  ...

20 Октомври 2023 | 13:05   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-5...

20 Октомври 2023 | 13:04   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 19.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-558/19.10...

20 Октомври 2023 | 13:03   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-5...

18 Октомври 2023 | 18:05   Прочети ...

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/...

17 Октомври 2023 | 17:15   Прочети ...

Във връзка с произвеждане на избори

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., ръководството на община Етрополе уведомява всички гр...

13 Октомври 2023 | 15:31   Прочети ...