Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 493/27.10.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. ...

22 Ноември 2023 | 13:32   Прочети ...

Заповед РД11-2661/10.11.2023 г. на Българска агенция по безопасност на храните

Заповед РД11-2661/10.11.2023 г. на Българска агенция по безопасност на храните

21 Ноември 2023 | 16:31   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 33-00-44/14.11.2023 г.

От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Относно: „Брегоукрепително съоръжение на десен бряг на съществуващо трасе на р. Малък Искър, кв. 25 по плана на гр. Етрополе, о...

14 Ноември 2023 | 14:45   Прочети ...

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Етрополе и мотиви към Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ет

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Етрополе и мотиви към Проект на Наредба за изграждане и опа...

10 Ноември 2023 | 17:45   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за об...

10 Ноември 2023 | 17:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 502/27.10.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. ...

10 Ноември 2023 | 17:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 501/27.10.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. ...

10 Ноември 2023 | 17:42   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе.

07 Ноември 2023 | 18:00   Прочети ...

ИСКАНЕ

  За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)                                       ВХ. №...

06 Ноември 2023 | 17:39   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 33-00-43/06.11.2023 г.

От: Община Етрополе Относно: „Реконструкция на мостово съоръжение над р. Малък Искър при ПС, срещу кв. 126, гр. Етрополе, община Етрополе“.

06 Ноември 2023 | 17:37   Прочети ...