Категории

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Димитър Димитров
Тел: 0720/68 222   факс: 0720/ 65 011
e-mail obstina@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Станка Димитрова
Тел:   0720/68 204   факс: 0720/ 65 011
e-mail s.atanasova@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Росица Христова
Тел:   0720/68 227   факс: 0720/ 65 011  
e-mail roksi_61@abv.bg
 
СЕКРЕТАР
Цветина Чипева
Тел:   0720/68 224   факс: 0720/ 65 011
e-mail  secretar@etropolebg.com

 

Гл. архитект на Община Етрополе

Валентина Делчева

Тел:   0720/68 226

 

Гл. юрисконсулт

Бистра Павлова

Тел:   0720/68 229

 

Секретар на МКБППМН

Лазар Василев

Тел:   0720/62286

* Код за междуселищно набиране 0720

 

 

КМЕТ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

Цветелина Цакова

Кметски наместник с. Лопян

0878628449

Марин Маринов

Кмет на с. Малки Искър

0878628451

Николай Найденов

Кметски наместник с. Лъга

0878628456

Иван Йорданов

Кметски наместник с. Брусен

0878628452

Иван Гергов

Кметски наместник с. Бойковец

0878628458

Калина Нинова

Кметски наместник с. Рибарица

0878628457

Детелина Николова

Кметски наместник с. Ямна

0878628453

Васил Василев

Кметски наместник с. Оселна

0884331589

 

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

ОТДЕЛ

Финансово- счетоводна дейност Бюджет и ЧР

 

 

 

Началник на отдел

Нели Сейменарова

68 214

n_seymenarova.63@abv.bg

Ст. експерт Счетоводство и финансов контрольор

Капка Трифонова

68 213

 

Ст. експерт Човешки ресурси

 

Елеонора Василева

68 203

 

Ст. експерт Счетоводство

Диана Димитрова

68 213

 

Мл. експерт Касиер

Ива

Пенкова

68 210

 

Ст. специалист

Наеми и такси за административно обслужване

Ирина

Иванова

68 236

 

ОТДЕЛ

Местни данъци и такси

 

 

 

Началник на отдел МДТ

Марин

Маринов

68 245

 mdt@etropolebg.com

Гл. експерт МДТ

Евгения Симеонова

68 245

 mdt@etropolebg.com

Ст. експерт

Касиер МДТ

Валерия Иванова

68 234

 

Звено вътрешен одит 

 

 

 

Ръководител звено - Вътрешен одит

Калинка Величкова

68 256

 

Вътрешен одитор

Виолета Николова

68 256

 

ОТДЕЛ

Комплексно-административно обслужване на гражданите

 

 

 

Началник на отдел

Росина Герасимова

68 243

r.gerasimova@etropolebg.com

Гл. експерт Системен администратор

Иван

Йотов

0885169240

admin@etropolebg.com

 

Гл. експерт Гражданско състояние

Веселка Черешовска

68 232

veselka@etropolebg.com

Ст. експерт Административно обслужване на ОбС

Валя

Маринова

68 231

 obsetr@abv.bg

Мл. експерт-Гражданска регистрация и АО

Веселка Донкова

68 237

  

Гл. специалист ВОИП

Йоана Матеева

68 222

obstina@etropolebg.com

 Гл. специалист     Архив

Бистра Георгиева

68 237

 

Гл. специалист Деловодство

Таня

Петкова

68 233

 

Гл. специалист Домакин

Цонка Муканова

68 241

 

Ст. специалист КАОН-с.Лопян

Петя

Йотова

07102/2327

 

Изпълнител шофьор

Цветан Пушкаров

 68 244

 

 

 

 

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Отдел

 Образование, Здравеопазване, социални дейности и туризъм

 

 

 

Началник на отдел

Росица Иванова

68 206

 

 

Ст. експерт Образование и Култура

Иванка Найденова

68 206

Ст.експерт Туристическо информационно обслужване

Цецка Александрова

 0720/67 335

 tourist.centre.etropole@abv.bg

Мл. експерт Здравеопазване , социални дейности и заетост

Мартина Румбаковска

68 205

 

Специалист „Социални дейности“

Вероника Димитрова

68 205

 

Отдел

Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика

 

 

 

Началник на отдел

     

Гл. инспектор Жилищна политика и наеми

Десислава Данаилова

68 212

 

Ст. експерт Управление на собствеността

Виктория Димитрова

68 212

 

Мл. експерт

Фирми, транспорт и общински пазари

Виктория Маринова

68 205

 

Отдел

Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология

 

 

 

Началник на отдел

 

инж. Марияна Петрова

 68 225

 

Гл. инспектор Регулация кадастър и незаконно строителство

 

 

 

Гл. инспектор

Екология, устойчиво развитие и иновация

Венета Златева

 68 235

v.zlateva@etropolebg.com

Гл. специалист Планиране, инвестиции и строителство

Юлия

Митова

68 207

 

Гл.специалист Кадастър и регулация

Снежана Николова

68 239

 

Гл. специалист Регистриране на проекти и оперативна дейност

Христина Дочева

68 250

 

Ст. специалист Градоустройство и архитектура

Любка Хаджиева

68 242

 

Ст. специалист Териториално устройство

Марина Василева

68 242

 

Отдел

Европейски фондове, проекти и програми

 

 

 

Началник на отдел

Ивайло

Иванов

68 252

 

 

 

Ст. експерт

Проекти и инвестиционни програми

Стефка Христова

68 252

 

Ст. експерт

Програми и проекти

Ивелина Ботева

68 252

 

Мл. експерт

Обществени поръчки, проекти и програми Проекти и финансиране

Ива

Стефанова

68 252

 

Мл. експерт

Проекти и програми

Марина Дойнова

68 252

 

Мл. експерт

Проекти и програми

Венцислава Василева

68 207

 vencislava@etropolebg.com

 

 

 

ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

 

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

 Ръководител звено Общински инспекторат

Владимир

Атанасов

0720/68 259

ob_inspektorat@etropolebg.com

Инспектор

Добромир

Пенков

0720/68 246

 

 

Инспектор

Светослав Николов

0720/68 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ

 

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Гражданска защита

Борис

Стоев

68 240

0884 331582

 

Обредни дейности

Катя

Маринова

68 232

 etrl_grao@etropolebg.com

Редактор вестник „Етрополски преглед’’

 

Иванка

Найденова

68 206

etropolski.pregled@gmail.com

Местно радио

 

 

0720/62092

 

Шофьор

Валентин Фердинандов

68 244

 

 

Шофьор

Пламен  

Петков

68 244

 

Оперативни Дежурни

 

0720/68 200

 

Военна отбрана

Илинка Райчинова - Петрова

 

68 253