Категории

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Димитър Димитров
Тел: 0720/68 222   факс: 0720/ 65 011
e-mail obstina@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Станка Димитрова
Тел:   0720/68 204   факс: 0720/ 65 011
e-mail s.atanasova@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Росица Христова
Тел:   0720/68 227   факс: 0720/ 65 011  
e-mail roksi_61@abv.bg
 
СЕКРЕТАР
Мариана Драганска
Тел:   0720/68 224   факс: 0720/ 65 011
e-mail  secretar@etropolebg.com

* Код за междуселищно набиране 0720

 

 

КМЕТ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

Цветелина Цакова

Кметски наместник с. Лопян

0878628449

Марин Маринов

Кмет на с. Малки Искър

0878628451

Николай Найденов

Кметски наместник с. Лъга

0878628456

Иван Йорданов

Кметски наместник с. Брусен

0878628452

Иван Гергов

Кметски наместник с. Бойковец

0878628458

Калина Нинова

Кметски наместник с. Рибарица

0878628457

Детелина Николова

Кметски наместник с. Ямна

0878628453

Васил Василев

Кметски наместник с. Оселна

0884331589

 

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

ОТДЕЛ

Финансово- счетоводна дейност Бюджет и ЧР

 

 

 

Началник отдел

Марийка Иванова

68 214

tsakova58@abv.bg

Гл. счетоводител

Нели Сейменарова

68 214

n_seymenarova.63@abv.bg

Ст. експерт Счетоводство

Капка Трифонова

68 213

 kapka_ilieva@abv.bg

Ст. експерт Човешки ресурси

 

Елеонора Цветанова

68 203

tsvetanova_nora@abv.bg

Мл. експерт Счетоводство

Малвина Транчева

68 213

 marlinka@abv.bg

Мл. експерт Касиер

Ива Георгиева

68 210

 iva_nikolova1991@abv.bg

Ст. специалист

Наеми и такси за административно обслужване

Ирина Иванова

68 236

 irin_61@dir.bg

ОТДЕЛ

Местни данъци и такси

 

 

 

Началник отдел МДТ

Марин Маринов

68 245

 mdt@etropole.bg

Гл. експерт МДТ

Евгения Симеонова

68 245

 jeni_et@dir.bg

Ст. експерт

Касиер МДТ

Валерия Иванова

68 234

valeriaaa_82@abv.bg

Звено вътрешен одит 

 

 

 

Вътрешен

одитор

Калинка Величкова

68 256

kali_velichkova@abv.bg

Финансов контрольор

Виолета Николова

68 256

vili720@abv.bg

ОТДЕЛ

Комплексно-административно, правно и информационно обслужване на гражданите

 

 

 

Началник отдел

 Росина Герасимова

68 243

r.gerasimova@etropolebg.com

Юрисконсулт

Бистра Павлова

68 229

bistra.pavlova@abv.bg

Гл. експерт Гражданска регистрация и административно обслужване

 

68 237

 

Гл. експерт Системен администратор

Иван Йотов

0885169240

admin@etropolebg.com

Ст. експерт Административно обслужване на ОбС

Валя Маринова

68 231

 obsetr@abv.bg

Мл. експерт Административно-информационно обслужване и протокол

Цветина Чипева

68 222

obstina@etropolebg.com

Гл. експерт Гражданско състояние

Веселка Черешовска

68 232

veselka@etropolebg.com

Гл. специалист-Гражданска регистрация и АО

Пенка Иванова

68 237

 pen_56@abv.bg

 Гл. специалист     Архив

 Бистра Георгиева

68 237

  b_georgieva@abv.bg

Гл. специалист Деловодство

Маргарита Чипева

68 233

 marga_4@abv.bg

Гл. специалист Домакин

Цонка Муканова

68 241

coci11173@abv.bg

Ст. специалист КАОН-с.Лопян

Петя Йотова

07102/2327

 

Ст. специалист КАОН-с.М.Искър

Николай Николов

 07105/2221

kokolinooo@abv.bg

Изпълнител шофьор

Цветан Пушкаров

 68 244

 

 

 

 II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Отдел

Социална политика, спорт и туризъм

 

 

 

Началник отдел

Росица Иванова

68 206

 rositsa_petkova@abv.bg

Гл. експерт Образование, социални дейности, здравеопазване и заетост

Виолета Цветанова

68 205

 vil6@abv.bg

Ст. експерт Култура,Спорт и туризъм

Иванка Найденова

68 206

vnaidenova15@abv.bg

Ст.експерт Туристическо информационно обслужване

Цецка Александрова

 0720/67 335

 tourist.centre.etropole@abv.bg

Секретар на МКБППМН

Лазар

Василев

0720/62 286

lazar_nv@abv.bg

Отдел

Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика

 

 

 

Началник отдел

Даринка Петкова

68 209

darina@etropolebg.com

Гл. инспектор Жилищна политика и наеми

Десислава Данаилова

68 212

desislava_danailova@abv.bg

Ст. експерт Управление на собствеността

Милена

Маринова

68 212

milena.shtereva@abv.bg

Мл. експерт

Фирми, транспорт и общински пазари

Катя

Маринова

68 205

 

Отдел

Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология

 

 

 

Началник отдел

 

инж. Марияна Петрова

 68 225

m_petrova@dir.bg

Гл. инспектор Регулация кадастър и незаконно строителство

Силвия Хартарска

 68 235

 sillvia92@abv.bg

Гл. инспектор

Екология, устойчиво развитие и иновация

Венета Златева

 68 235

veneta_zlati@abv.bg

Гл. специалист Планиране, инвестиции и строителство

Юлия

Митова

68 207

y_mitova@abv.bg

Гл.специалист Кадастър и регулация

Снежана Николова

68 239

 snejka64@mail.bg

Гл. специалист Регистриране на проекти и оперативна дейност

Христина Дочева

68 250

 tina7@abv.bg

Ст. специалист Градоустройство и архитектура

Любка Хаджиева

68 242

 liubka.hadjieva@abv.bg

Ст. специалист Териториално устройство

Марина Василева

68 242

 rokoko_1980@abv.bg

Гл. архитект на Община Етрополе

Димитър Дачев

68 226

 dimdachev@gmail.com

 

Отдел

Европейски фондове, проекти и програми

 

 

 

Началник отдел

Ивайло

Иванов

68 252

ivailo_si1@abv.bg

Ст. експерт

Проекти и инвестиционни програми

Стефка Христова

68 252

stefi_801980@abv.bg

Ст. експерт

Програми и проекти

Ивелина Ботева

68 252

ivelina_boteva@abv.bg

Мл. експерт

Обществени поръчки, проекти и програми Проекти и финансиране

Ива

Стефанова

68 252

 ivastefanova123@abv.bg

Мл. експерт

Проекти и програми

Марина Симеонова

68 252

 simeonova.m@abv.bg

Мл. експерт

Проекти и програми

Венцислава Василева

68 207

 vencislava@etropolebg.com

Гл.специалист 

Връзки с обществеността, информация и публичност

Йоана

Матеева

68 261

joanamateeva1@gmail.com

 

 ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

 Ръководител звено Общински инспекторат

Владимир

Атанасов

0720/68 259

ob_inspektorat@etropolebg.com

Инспектор

Добромир

Пенков

0720/68 246

 

 

Инспектор

Миглена

Василева

 

 

0720/68 246

 

Инспектор

 

0720/68 246

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Гражданска защита

Борис

Стоев

68 240

0884 331582

 boris_stoev@abv.bg

Обредни дейности

 Катя Маринова

68 232

 etrl_grao@etropolebg.com

Редактор вестник „Етрополски преглед’’

 

Иванка

Найденова

68 206

etropolski.pregled@gmail.com

Местно радио

 

Марина

Николова

0720/62092

nikolovamarina0@gmail.com

Шофьор

Валентин Фердинандов

68 244

 

 

Шофьор

Пламен И.

Петков

68 244

 

Невъоръжена охрана

 

68 200

 

Оперативни Дежурни

 

0720/68 200

 

Военна отбрана

Кирил

Вутов

68 253