Категории

Технически услуги Общинска Собственост

Списък документи
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот - Заявление Преглед
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот - Информация Преглед
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти - Заявление Преглед
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти - Информация Преглед
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост - Заявление Преглед
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост - Информация Преглед
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост - Заявление Преглед
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост - Инфорамция Преглед
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение - Заявление Преглед
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение - Информация Преглед