Категории

Кмет

Кмет

Генерал-лейтенант Димитър Димитров е образован, стриктен и мотивиран човек с ясна концепция за развитието на Община Етрополе.

Роден е на 23 юни 1961 г. в град Етрополе. Завършва спортно училище в Правец, а след това и висше образование във ВИФ "Георги Димитров", сега Национална спортна академия. Между 1985 и 1987 г. е треньор по борба в родния си град. Завършва стратегически курс към Военната академия в София и курсове към ВИПОНД-МВР и Държавния департамент на САЩ. Бил е последователно инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник група II-ра степен, началник на сектор. През годините са му присъдени следните звания:

• лейтенант – 1987
• старши лейтенант – 1990
• капитан – 1994
• майор – 1997
• подполковник – 2000
• полковник – 2003
• бригаден генерал – 2006
• генерал-майор – 2007
• генерал-лейтенант – 2010

От 2004 до 2007 г. е заместник-началник на Национална служба за охрана. В периода 26 април 2007 – 15 май 2012 е началник на Национална служба за охрана. От 2015 г. е Кмет на Община Етрополе.


 

ПРАВОМОЩИЯ

 

*  Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Организира изпълнението на общинския бюджет
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Организира изпълнението на дългосрочните програми
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Председателства съвета по сигурност
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
*  Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата си в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата
Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация