Категории

Местни избори 2023

 Местни избори 2023


 

Разяснителна кампания


 

 

 

Решение № 2124-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Етрополе

 


 

18.09.2023г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация-Етрополе уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

 1.      Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 14.10.2023 г. Приложение № 13-МИ

 2.      Избиратели с трайни увреждания, могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Етрополе, на по-късно от 14.10.2023 г. Приложение № 17-МИ

 3.      Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък , допуснати спрямо него, с писмено заявление до 23.10.2023 г. Приложение № 7-МИ


 

 В      21.09.2023г

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък документи
Дата: 16.08.2023-Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Етрополе Преглед
Дата:30.08.2023-Заповед № РД-15-481/30.08.2023 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Етрополе. Преглед
Дата:05.09.2023-Заповед № РД-15-448/05.09.2023 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Етрополе Преглед
Дата:13.09.2023-ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Преглед
Дата:15.09.2023- Покана за провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии Преглед
Дата:21.09.2023-Списък на кметствата в Община Етрополе, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г. Преглед
Дата:26.09.2023-Заповед за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали на обществени места на територията та Община Етрополе Преглед
Дата:02.10.2023-Заповед за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването Преглед