Категории

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021


 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021- Разяснителна кампания-Видео клипове

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с произвеждането Парламентарни избори 2021 на 04.04.21 г., уведомяваме всички заинтересовани лица и гласоподаватели, че със Заповед № РД-15-079/08.02.2021 г. на кмета на община Етрополе, се променя адресът и мястото за гласуване на избирателна секция №26180001 – гр. Етрополе, кв.8, Снек – бар „Маркос“. Новият адрес и местонахождение на секцията е гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 42 – Снек-бар „ХИТ“.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за вписване в избирателния списък по настоящ адрес  в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 
            Във връзка с чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 20 март 2021 г.
) с Приложение № 12-НС от изборните книжа. Искането се прави писмено до кмета на общината, и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

 Заявленията се подават, както следва:

 

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

 

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

 

Краен срок за подаване на заявления е 20.03.2021 г. (14 дни преди изборния ден).

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на Община Етрополе до 20 март 2021 г. /14 дни преди изборния ден/, ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа). Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 

Заявленията се подават, както следва:

 

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

 

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

 

 Краен срок за подаване на заявления е 20.03.2021 г. (14 дни преди изборния ден).

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Уважаеми дами и господа,

 Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

 Чрез SMS

 Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 Чрез стационарен или мобилен телефон

 Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 


 

 

 

Списък документи
Указ на Президента на Република България Преглед
Заповед № РД-15-079/08.02.2021 г. за адреса и местоположението на СЕКЦИЯ № 261800001 Преглед
Приложение № 12-НС -Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК) Преглед
Приложение № 14-НС-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) Преглед
Заповед № РД-15-083/08.02.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Етрополе Преглед
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци Преглед
Заповед № РД-15-098/17.02.2021 г. на Кмета на Община Етрополе за определяне местата за поставяне на агитационни материали на обществени места на територията на Община Етрополе Преглед
Дата: 17.02.2021-Покана за провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна избирателна комисия /ПСИК/ Преглед
Дата:19.02.2021-ИЗБИРАТЕЛЕНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) - за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Преглед
Дата:24.02.2021-Заповед № РД-15-114/24.02.2021 г. за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия Преглед