Категории

Е-УСЛУГИ

                           ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

 

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация    

 

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

 

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

 

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

 

 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

 

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

 

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

 

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

 

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

 

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес