Категории

Гражданска регистрация и актосъставяне

Списък документи
Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация Преглед
Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация Преглед
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) - Информация Преглед
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) - Заявление Преглед
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на Българско гражданство - Информация Преглед
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на Българско гражданство - Заявление Преглед
2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - Инормация Преглед
2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - Заявление Преглед
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние - Информация Преглед
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние - Заявление Преглед
2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път - Информация Преглед
2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път - Заявление Преглед
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - Информация Преглед
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - Заявление Преглед
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - Информация Преглед
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - Заявление Преглед
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение - Информация Преглед
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение - Заявление Преглед
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение - Заявление Преглед
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение - Информация Преглед
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес - Информация Преглед
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес - Заявление Преглед
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година - Информация Преглед
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година - Заявление Преглед
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - Информация Преглед
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - Заявление Преглед
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - Информация Преглед
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - Заявление Преглед
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес - Информация Преглед
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес - Заявление Преглед
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат - Информация Преглед
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат - Заявление Преглед
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца - Информация Преглед
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца - Заявление Преглед
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път - Информация Преглед
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път - Заявление Преглед
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - Информация Преглед
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - Заявление Преглед
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - Информация Преглед
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - Информация Преглед
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - Заявление Преглед
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година - Информация Преглед
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година - Заявление Преглед
2053 Припознаване на дете - Информация Преглед
2053 Припознаване на дете - Заявление Преглед
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - Иформация Преглед
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - Заявление Преглед
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи - Информация Преглед
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи - Заявление Преглед
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имущест вените отношения между съпрузи - Информация Преглед
2039 Искане на препис от семеен регистър, воден до 1978г. - Информация Преглед
2039 Искане на препис от семеен регистър, воден до 1978г. - Заявление Преглед
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) - Информация Преглед
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) - Заявление Преглед
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак U2013 дубликат - Заявление Преглед
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат - Информация Преглед
2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки - Информация Преглед
2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки - Заявление Преглед
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път - Информация Преглед
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път - Заявление Преглед
2033 Възстановяване или промяна на име - Информация Преглед
2033 Възстановяване или промяна на име - Заявление Преглед
2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението - Информация Преглед
2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението - Заявление Преглед
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път - Информация Преглед
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път - Заявление.doc Преглед
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - Информация Преглед
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - Заявление Преглед
2016 Издаване на удостоверение за наследници - Информация Преглед
2016 Издаване на удостоверение за наследници - Заявление Преглед
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - Информация Преглед
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - Заявление Преглед
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал - Информация Преглед
1999 Декларация за сключване на граждански брак - Заявление Преглед
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - Информация Преглед
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - Заявление Преглед
1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции - Информация Преглед
1987 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции - Заявление Преглед
4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение - Информация Преглед
4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение - Заявление Преглед