Категории

Местни данъци и такси

Списък документи
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси - Заявление Преглед
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси - Информация Преглед
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения - Заявление Преглед
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения - Информация Преглед
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък - Заявление Преглед
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък - Информация Преглед
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни - Информация Преглед
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство - Заявление Преглед
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство - Информация Преглед
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация - Заявление Преглед
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация - Информация Преглед
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина - Заявление Преглед
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства - Заявление Преглед
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства - Информация Преглед
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж - заявление Преглед
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж - информация Преглед
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване - Заявление Преглед
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване - Информация Преглед
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство - Заявление Преглед
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство - Информация Преглед
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци - Заявление Преглед
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци - Информация Преглед
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения - заявление Преглед
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения -Информация Преглед
Искане на основание чл. 87, ал.11 от ДОПК за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезп Преглед
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина - Информация Преглед
2071 -Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Преглед