Категории

Технически услуги устройство на територията

Списък документи
2027 Издаване на скици за недвижими имоти - Информация Преглед
2027 Издаване на скици за недвижими имоти - Заявление Преглед
2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - Заявление Преглед
2082 Издаване на удостоверние за идентичност на урегулиран поземлен имот - Информация Преглед
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот - Заявление Преглед
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж - Заявление Преглед
2112 Издаване на разрешение за строеж - Заявление Преглед
2117 Одобряване на подробен устройствен план - Заявление Преглед
1989 За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обеккти - Заявление Преглед
1990 Осъществяване на контрол по стрителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Заявление Преглед
1993 издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1 от ЗВ - Заявление Преглед
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове - Заявление Преглед
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии - Заявление Преглед
2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и-или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост Преглед
2024 Одобряване на проект - заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени - Заявление Преглед
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива - Заявление Преглед
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти - горски територии без промяна на предназначението - Заявление Преглед
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти - Заявление Преглед
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове - Заявление Преглед
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория - Заявление Преглед
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи - Заявление Преглед
2083 Издаване на виза за проектиране - Заявление Преглед
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ - Заявление Преглед
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми - Заявление Преглед
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока - Заявление Преглед
2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти - Заявление Преглед
2115 Одобряване изменението на кадастрален план - Заявление Преглед
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти - Заявление Преглед
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет - Заявление Преглед