Категории
Дневен ред
Тридесет и четвърто заседание на 28.07.2022 г Преглед
Тридесет и трето заседание на 28.06.2022 г. Преглед
Тридесет и второ заседание на 19.05.2022 г Преглед
Тридесет и първо заседание на 26.04.2022 г. Преглед
Тридесето заседание на 31.03.2022 г. Преглед
Решения на Общински съвет
Решения на ОбС от 2022г. Преглед
Решения на ОбС от 2021г. Преглед
Решения на ОбС от 2020г. Преглед
Наредби
№3 за организация и управление на Общинския пазар
№10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе
№11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на община Етрополе
№12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе
№17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Етрополе /по чл. 196, ал. 5 на ЗУТ/
№21 за прилагане на публично-частните партньорства (ПЧП)
№22 за действия при бедствия, аварии и катастрофи
№23 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Етрополе
НАРЕДБА за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе
Р.727- АССО-21.07.2018- Наредба №4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе
Наредба №19 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Етрополе -Решение 332 -АССО
НАРЕДБА №15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в община Етрополе
Наредба №20- АССО-2019
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9
НАРЕДБА № 16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе
НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЕТРОПОЛЕ
Наредба №1 за обществения ред на територията на община Етрополе, приета с Решение №59
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 13
НАРЕДБА № 5 ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Наредба 14-нищожна АССО-30.05.20
Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе
Наредба №2 за управление на общинските горски територии собственост на Община Етрополе
Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и за финансово подпомагане на спортната и спортно-туристическата дейност на територията на Община Етрополе
№8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците
НАРЕДБА №6 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ГРОБИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА-отменена с Решение №129/08.02.2019 г. на АССО по адм. дело №1085/2018 г., в сила от 02.03.2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе
НАРЕДБА № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе
Виж всички ...