Категории

ЗАСЕДАНИЕ №49 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ 14.09.2023 г. (четвъртък) от 17:30 часа

08 Септември 2023 | 11:16 Прочетена: 63

ЗАСЕДАНИЕ №49 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ

14.09.2023 г. (четвъртък) от 17:30 часа

                         Заседателна зала на Общинска администрация - Етрополе,  втори етаж

                                                                         

 

                                                      ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.   Предложение относно:  Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2023 година, ВхОБС –215/29.08.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

2. Предложение относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2022 година, ВхОБС – 218/31.08.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

            3. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2023/2024 година, ВхОБС – 222/05.09.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

            4. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2023/2024 година, ВхОБС – 221/05.09.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година, ВхОБС-213/29.08.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

           6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

УПИ II – 1697, находящ се в квартал 167 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС –201/18.08.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

          7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 27632.641.18, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, ВхОБС –202/18.08.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

           8. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 27632.641.51, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, ВхОБС –200/18.08.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 06608.174.986, находящ се в землището на с. Брусен, ВхОБС –199/18.08.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

10. Предложение относно:  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска собственост,  представляващ терен под № 6 за поставяне на  преместваем обект: Павилион № 5 за продажба на хранителни или промишлени стоки, ВхОБС –217/30.08.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

11. Предложение относно:  Одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия – два броя Електрокабелни линии – 20 KV в обхвата на поземлени имоти в землищата на с. Рибарица и гр. Етрополе, ВхОБС –211/25.08.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

12. Предложение относно:  Разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот №62582.2.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Рибарица, местност „Гноеница“, община Етрополе, ВхОБС 210/24.08.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

13. Предложение относно: Допускане изменение на подробния устройствен план на село Брусен в частта на имоти пл. №№ 98 и 99, кв. 13, ВхОБС –216/30.08.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

14. Предложение относно: Упълномощаване на представител на Община Етрополе за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред, ВхОБС –212/25.08.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

15. Предложение относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Етрополе и Кмет на кметство с. Малки Искър, ВхОБС – 223/07.09.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

16. Предложение относно: Отпускане на средства на пострадалите от наводнението на територията на гр. Етрополе, за която е обявено бедствено положение през м. юни 2023 г., ВхОБС – 220/05.09.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

17. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Радослав Пеков Георгиев, ВхОБС –207/23.08.2023 г.

Вносител: Христо Андреев -  Председател на Общински съвет- Етрополе

18. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Евелин Людмилов Рачин,  ВхОБС –208/23.08.2023 г.

Вносител: Христо Андреев -  Председател на Общински съвет- Етрополе

19. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Стефанка Николова Илкова, ВхОБС –209/23.08.2023 г.

Вносител: Христо Андреев -  Председател на Общински съвет- Етрополе

 

 

 

 Христо Андреев:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?